Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Mastercard Europe SA ("Mastercard" of "We") biedt u www.mastercard.be (de "Mastercard-Site" or “Site”) voor uw persoonlijk informatief, educatief en amusementgebruik. U kunt de Site gebruiken door erdoor te bladeren of er bestanden downloaden. Door het openen en gebruiken van de Mastercard-Site, accepteert u de hiernavolgende "Gebruiksvoorwaarden” zonder enig voorbehoud. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Mastercard-Site niet gebruiken. De Mastercard-Site wordt beheerd door Mastercard en/of zijn partners.

Inhoud

Gebruiksrechten voor de inhoud van de Site

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie waarmee u alle Inhoud zoals hieronder gedefinieerd kunt weergeven, delen, afdrukken en/of downloaden van de Mastercard-Site voor uw persoonlijk gebruik. Wij verlenen u geen rechten voor het in licentie verstrekken, opnieuw publiceren, distribueren, kopiëren, toewijzen in sublicentie geven, overdragen, verkopen, opmaken van afgeleide werken of ander niet-persoonlijk gebruik van enige Inhoud op de Mastercard-Site. Geen enkel deel van de Inhoud mag worden gereproduceerd in enige vorm of worden geïntegreerd in elk elektronisch of mechanisch systeem voor het ophalen van informatie, behalve voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Mastercard-Site niet openen of gebruiken op een manier die de Mastercard-Site zelf, of elke server of elk netwerk onder de Mastercard-Site, kan beschadigen of hinderen of deze bedoeling heeft of op een manier die het gebruik en genot van de Mastercard-Site door iemand anders kan hinderen. Wij verlenen u ook een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te maken naar de Mastercard-Site of enige Inhoud ervan, zolang de koppeling Mastercard of zijn producten of diensten niet voorstelt op een verkeerde, misleidende, schadelijke of anderszins beledigende wijze of zolang geen sponsorship of steun van Mastercard voor uw site, pagina of inhoud wordt gesuggereerd.

U mag geen geautomatiseerde systemen (bijv. robots, spinnen enz.) gebruiken voor toegang tot de Mastercard-Site. U gaat ermee akkoord om geen persoonlijk identificeerbare informatie van anders gebruiker van de Mastercard-Site te verzamelen of om die informatie te verkopen of op een andere wijze te misbruiken. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierin uitdrukkelijk zijn toegestaan, zijn alle rechten, eigendom en belangen in en voor de Mastercard-Site en alle Inhoud daarin, voorbehouden eigendom van Mastercard.

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, ZONDER KENNISGEVING EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, TOEGANG TOT DE SITE TE WEIGEREN, ALSOOK VOOR INBREUK VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GEBRUIKSRECHTEN.

omhoog

Wijzigingen aan de Site en Gebruiksvoorwaarden

Mastercard behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving en op elk ogenblik de Inhoud, materialen en/of informatie van de Mastercard-Site evenals deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Mastercard kan de Gebruiksvoorwaarden op elke ogenblik herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden door dergelijke revisies en u dient deze pagina's af en toe bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te controleren.

omhoog

Intellectuele eigendom

De Inhoud van de Mastercard-Site is onderhevig aan de toepasselijke regelgeving voor intellectuele eigendom en alle Inhoud is eigendom van Mastercard of wordt door Mastercard gebruikt met toestemming of licentie. Alle tekst, opmaak (met inbegrip en zonder beperking van de selectie, coördinatie en schikking van materialen op de Mastercard-Site), en de afbeeldingen, grafische voorstellingen, animatie, hulpmiddelen, widgets, toepassingen, reclame, video, muziek, geluiden, artikels, kopieën, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, servicemarkeringen, handelsnamen en logo's, evenals andere materialen en informatie op deze Mastercard-Site, zijn onderhevig aan de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard, zijn filialen en dochterondernemingen en de respectieve licentieverleners en licentiehouders (samen "Inhoud"). Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, gedecompileerd, gedemonteerd, gewijzigd, opnieuw op andere websites worden gepubliceerd, gekaderd, diep gekoppeld of op een andere wijze worden gedistribueerd, opnieuw gedistribueerd, in licentie verleend, in sublicentie worden verleend of overgedragen door u, in welke vorm ook en er mag geen reverse engineering op worden toegepast. Niets op de Mastercard-Site mag worden beschouwd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht om commercieel gebruik te maken van een Mastercard-handelsmerk, intellectueel eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De handelsmerken, logo's, handelsnamen en servicemarkeringen, al dan niet gedeponeerd (samen de "Handelsmerken"), weergegeven op de Mastercard-Site zijn Handelsmerken van Mastercard en externe samenwerkingspartners. Niets op de Mastercard-Site mag worden beschouwd als het verlenen door implicatie of anderszins, van een licentie of recht voor het gebruik van elk Handelsmerk dat wordt weergegeven op de Mastercard-Site zonder de schriftelijke toestemming van Mastercard of dergelijke derden die eigenaar zijn van het Handelsmerk. Elk onbevoegd commercieel gebruik van deze materialen is een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard en zal onderhevig zijn aan de volledige wettelijke en verhaalrechten van Mastercard.

omhoog

Klachten met betrekking tot het auteursrecht

Bij het beheer van de Mastercard-Site kan Mastercard optreden als een "dienstverlener" en diensten als online leverancier van materialen en/of koppelingen naar websites van derden aanbieden. Hierdoor is het mogelijk dat sommige materialen van derden, die geen eigendom zijn van Mastercard en buiten haar controle vallen, overgedragen, opgeslagen, beschikbaar gemaakt of geopend worden bij gebruikmaking van de Mastercard-Site. Mastercard heeft procedures vastgelegd met betrekking tot beschuldigingen voor schendingen van auteursrechten op de Mastercard-Site en heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud of de schorsing van elke gebruiker voor wie is vastgesteld dat hij de rechten van Mastercard of een derde heeft geschonden of anderszins intellectuele eigendomswetten of voorschriften, of deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden. Als u vermoedt dat materiaal van de Mastercard-Site, een inbreuk is op een auteursrecht, moet u Mastercard hiervan op de hoogte brengen. Mastercard zal zo spoedig mogelijk de toegang tot het materiaal waarvan vermeende inbreuk wordt vermoed, verwijderen of toegang onmogelijk maken, en zich inspannen om de betwisting tussen de kennisgevende partij en vermeende overtreder die de Inhoud heeft geleverd, op te lossen. Kennisgevingen voor vermeende inbreuken dient u ter richten aan: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium, Attn: Legal Department.

Te verstrekken informatie:

  1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermd werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u een inbreuk is gepleegd:
  2. Identificeer het materiaal op de Mastercard-Site dat volgens U een inbreuk pleegt, en geef voldoende details op zodat Mastercard dit op de Mastercard-Site kan vinden;
  3. Een verklaring van u dat u in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet;
  4. Een verklaring door u, gemaakt onder ede, dat (a) de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en (b) dat u de eigenaar bent van het betrokken auteursrecht bent of dat u bevoegd bent om op te treden in naam van de eigenaar;
  5. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
  6. Uw fysieke of elektronische handtekening.

omhoog

Interactieve forums en groepen en oordelen en feedback

Gebruikersbijdragen en gedrag

Als gebruiker van de Mastercard-Site mag u opmerkingen doorgeven. Deze kunnen bestaan uit tekstinhoud en eventuele foto's, video's, afbeeldingen, audiobestanden, andere types inhoud en koppelingen naar dergelijke inhoud indien toegestaan door de Mastercard-Site (hierna "Gebruikersbijdrage(n)"). U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het publiceren ervan. Met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: de Gebruikersbijdragen uw origineel werk is en dat u de nodige licenties, rechten, goedkeuringen en machtigingen hebt voor het gebruik van en om Mastercard te machtigen voor het gebruik van alle Gebruikersbijdragen in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden zonder gebieds- of tijdbeperkingen en zonder compensatie en dat u alle nodige goedkeuringen hebt voor het verzamelen, gebruiken en onthullen van alle persoonlijk identificeerbare informatie, afbeeldingen of soortgelijkheid, opgenomen of weergeven in alle willekeurige Gebruikersbijdragen om de opname en het gebruik van de Gebruikersbijdragen mogelijk maken op de wijze zoals voorzien door de Mastercard-Site en deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat u, als onderdeel van een Gebruikersbijdrage, geen materiaal zult indienen dat auteursrechtelijk beschermd is, dat beschermd wordt door het handelsgeheim of anderszins onderhevig is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van de privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of gemachtigd bent door de rechtmatige eigenaar en de nodige goedkeuringen hebt van individuele personen wiens persoonlijk identificeerbare gegevens in dergelijk materiaal is opgenomen, om het materiaal te publiceren en om Mastercard alle hierin verleende licentierechten te geven. Daarnaast garandeert en verklaart u dat u het bestaan van alle patentregistraties of in behandeling zijnde aanvragen die in uw bezit zijn en op welke manier ook betrekking hebben op uw Gebruikersbijdragen, zult onthullen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen vertrouwelijke relatie of geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsverplichting is opgemaakt tussen u en Mastercard met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, ondanks elke tegenstrijdige verklaring of legenda op de Gebruikersbijdragen en alle verwante materialen.

Eigendom en gebruik van Gebruikersbijdragen

Door het leveren van een Gebruikersbijdrage, verleent u Mastercard een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, onherroepbare, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve licentie op de Gebruikersbijdragen (inclusief onder de wet op auteursrechten, patenten en handelsmerken), met inbegrip van het recht om afgeleide werken te bewerking, te wijzigen en te maken, en alle concepten of ideeën die zijn opgenomen in de Gebruikersbijdrage, met inbegrip van de documenten, illustraties, verklaringen, tekeningen, schetsen, tests, displays, foto's, opnamen, fragmenten, partituren, audio- en video-opnamen, schijven, in schriftelijke of elektronische vorm, geproduceerd of gemaakt dor u als onderdeel van de Gebruikersbijdrage. De licentie omvat het recht van Mastercard en haar aangestelde personen om de Gebruikersbijdrage te reproduceren, andere werken voor te bereiden of combineren met de Gebruikersbijdrage en kopieën te wijzigen, vertalen en distribueren of registratie van de afgeleide werken van de Gebruikersbijdrage wereldwijd te deponeren en gebruiken in alle media die nu bestaan en in de toekomst kunnen bestaan. De bovenstaande rechten laten Mastercard en haar aangestelde personen toe om slechts bepaalde delen van de Gebruikersbijdrage te gebruiken. Ze kunnen alle audiosporen of visuele beelden die u opgeeft, opnieuw opnemen of wijzigen, de Gebruikersbijdragen herschrijven en/of andere materialen, ofwel gecreëerd door Mastercard of in licentie verleend aan anderen, integreren in uwGebruikersbijdrage . Alle afgeleide werkenvan de Gebruikersbijdrage, zullen eigendom zijn van Mastercard en kunnen vrij worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden zonder uw verdere toestemming. Door een Gebruiksbijdrage te maken, ziet u af van alle vorderingen betreffende uw potentiële auteursrechten en/of morele rechten voortvloeiend uit onze wijzigingen aan de betreffende Gebruikersbijdrage, of eventuele foto's, opnamen, illustraties, verklaringen of ander werk dat is opgenomen in de Gebruikersbijdrage, tegen elkaar uit te oefenen. U stemt er ook mee in om Mastercard aan te duiden als uw onherroepelijk gevolmachtigde met betrekking tot de Gebruiksbijdrage, met het recht om alle documenten uit te voeren en te leveren, in uw naam, om te garanderen dat Mastercard de Gebruikersbijdrage die u in licentie verleent op elke manier kan gebruiken zoals Mastercard dat nodig acht als eigenaar en beschermer van de rechten in alle afgeleide werken, gemaakt vanaf uw Gebruikersbijdrage, en om de Gebruikersbijdrage te laten verwijderen van elke andere website of forum.

Op vaag van Mastercard, moet u een dergelijk aanvullend licentie-instrument uitvoeren en leveren, zoals dat uitsluitend kan worden beoordeeld door Mastercard, redelijkerwijs noodzakelijk om de capaciteit van Mastercard om de Gebruikersbijdrage te gebruiken zoals hij dat nodig acht en dat "Morele rechten van auteurs" worden afgewezen onder deze Voorwaarden en Bepalingen. Als Mastercard het vermelde licentie-instrument niet zou aanvragen, zal dit niet orden beschouwd als een afstandsverklaring van de rechten van Mastercard en kan Mastercard het instrument op een later tijdstip aanvragen.

Bijdragen of feedback

Wij kunnen u af en toe om feedback vragen over de Mastercard-Site en producten en/of diensten van Mastercard. Alle communicatie of materialen die u overdraagt of publiceert, zal worden (a) behandeld als niet-vertrouwelijk en geen eigendom van Mastercard, (b) eigendom worden van Mastercard en Mastercard zal nu en hierna exclusief eigenaar worden van alle rechten, eigendomstitels en de belangen erin, en (c) gebruikt zonder beperking door Mastercard-licentiehouders en dochterondernemingen volgens eigen goeddunken zonder enige verplichting, vergoeding of andere aansprakelijkheid tegenover u. Een dergelijk gebruik kan voor elk doel zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en plaatsing van alles of een deel, op elk medium en op elke wijze, nu bekend of later ontwikkeld, op deze Mastercard-Site of anderszins. Mastercard zal ook geen verplichting hebben om te antwoorden op elke dergelijke communicatie. Niettegenstaande het voorgaande, handhaaft Mastercard een beleid om geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek betreffende zijn producten en diensten ("Bijdragen") te accepteren of te overwegen en daarom mag u geen Bijdragen leveren aan Mastercard via enige communicatiemiddelen via deze Mastercard-Site of anderszins. Als u ons evenwel toch een Gebruikersbijdrage stuurt, ondanks onze vraag om dat niet te doen, zal een dergelijke Gebruikersbijdrage onmiddellijk eigendom worden van Mastercard en zal Mastercard nu en hierna de exclusieve eigendom hebben van alle rechten, aanspraken en belangen daarin. Bovendien zal Mastercard vrij zijn om alle Bijdragen te gebruiken voor alle doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten. Mastercard zal niet aansprakelijk zijn voor dergelijk gebruik of bekendmaking van een dergelijke Gebruikersbijdrage of voor alle soortgelijke zaken in de Gebruikersbijdrage en alle toekomstige Mastercard-producten en -diensten.

Handelaars en aanbiedingen van handelaars

Handelaars kunnen bepaalde kortingen of andere voordelen (bijv. gratis levering) geven op de aankoop van goederen en diensten ("Aanbiedingen"), die beschikbaar zullen zijn op de Mastercard-Site. Dergelijke Aanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden en bepalingen kunnen op elk ogenblik veranderen zonder enige kennisgeving aan u. Mastercard zal niet aansprakelijk zijn voor elk verlies of schade die is opgetreden door de interactie tussen u en een handelaar met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. Behalve zoals hierin uiteengezet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de levering van goederen en diensten, opbrengsten en garanties, zijn uitsluitend en strikt tussen u en de toepasselijke handelaars. U erkent dat Mastercard de handelaars die toegankelijk zijn via de Mastercard-Site noch hun Aanbiedingen steunt er hiervoor niet garant staat.

omhoog

Loterijen

We maken u af en toe bewust van bepaalde loterijen of andere promoties met betrekking tot Mastercard. Alle dergelijke loterijen en promoties zijn onderworpen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en statuten voor dergelijke loterijen en promoties.

omhoog

Inhoud van derden en koppelingen naar andere websites

De Mastercard-Site kan inhoud van derden bevatten, evenals koppelingen naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze Mastercard-Site. Inhoud van derden en koppelingen zijn uitsluitend voorzien voor het gemak van de gebruikers en vormen geen enkele goedkeuring, steun of garantie door Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden, of de producten of diensten die worden aangeboden of verkocht via elke gekoppelde website en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van informatie van derden. Alle overeenkomsten, transacties of andere schikkingen, getroffen tussen u en een dergelijke derde, gebeuren uitsluitend op eigen risico. Wanneer u op een koppeling van derden klikt, verlaat u de Mastercard-Site. Alle persoonlijke informatie die u indient op de resulterende site, wordt niet verzamelde of gecontroleerd door Mastercard, maar zal onderhevig zijn aan het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van de resulterende site. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de resulterende site voor meer informatie over zijn privacypraktijken.

omhoog

Privacybeleid

Mastercard erkent het belang van het respect voor de persoonlijke levenssfeer van degenen die de programma's en informatie die op onze website worden aangeboden, bezoeken en kiezen om er voordeel uit te halen. De wereldwijde privacymededeling van Mastercard (koppeling onderaan) biedt een overzicht van wat u kunt verwachten wanneer u zich inschrijft in een van onze programma's of als u gewoon de Mastercard-Site bezoekt. Verschillende of programmaspecifieke beleidslijnen kunnen van toepassing zijn op onze landspecifieke of programmaspecifieke pagina's. Raadpleeg de koppeling onderaan op elke pagina voor de toepasselijke versie van ons beleid. Klik hier om onze wereldwijde privacymededeling weer te geven.

omhoog

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Mastercard en haar partners, personeel en dochtermaatschappijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitgaven met betrekking tot uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Mastercard-Site. U zult Mastercard vrijwaren van en tegen elke claim, aanklacht of rechtszaak die tegen Mastercard wordt aangespannen als gevolg van of met betrekking tot inbreuken op auteursrecht of andere intellectuele eigendom of andere rechten van derden die zijn opgenomen in uw Gebruikersbijdragen en/of elke andere overtreding van de wet of elk verzuim van contractuele verplichtingen met betrekking tot de Gebruikersbijdragen.

omhoog

Afwijzing van garanties

Hoewel Mastercard redelijke inspanningen zal leveren om te garanderen dat al het materiaal op deze Mastercard-Site correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en neemt Mastercard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van alle informatie die op deze Mastercard-Site is opgenomen.

DE MASTERCARD-SITE EN ALLE ERIN OPGENOMEN INHOUD, WORDEN U GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN, MET INBEGRIP VAN ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM/NIET-INBREUK, KWALITEIT VAN INFORMATIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NIETS VAN DE INFORMATIE DIE DOOR U IS VERKREGEN VAN MASTERCARD VIA DE SITE, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN ALS DAT NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS VERMELD; MASTERCARD WIJST ZONDER BEPERKING ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE (FOUTVRIJ WERKING, CORRECTIE DEFECTEN, VIRUSVRIJ OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN) AF,. GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. ALLE GEDOWNLOADE OF OP EEN ANDERE WIJZE VERKREGEN INHOUD, WORDT GELEVERD OP EIGEN RISICO EN U BENT DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ENIG GEGEVENSVERLIES DAT KAN VOORTVLOEIEN UIT GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT COMPUTERVIRUSSEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN MOGELIJK HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET (GEHEEL) VAN TOEPASSING IS OP U.

omhoog

Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MASTERCARD OF ZIJN PARTNERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, GEVOLGSCHADE OF ELKE ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSSCHADE, VERLIES VAN GEBRUIK, ZAKELIJK VERLIES, ECONOMISCH VERLIES, VERELIS VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE VORM VAN DE ACTIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONGEOORLOOFDE HANDELINGEN), VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE MASTERCARDSITE OF ZIJN INHOUD, ZELFS ALS MASTERCARD OF ZIJN ZAKENPARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN PARTNERS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES; IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD TEGENOVER U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN REDENEN VOOR VORDERINGEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIG GEBRUIK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERS, HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U IS BETAALD, ALS DAT HET GEVAL IS OF HONDERD BRITSE PONDEN (£ 100) (AFHANKELIJK VAN WAT LAGER IS), VOOR HET OPENEN OF DEELNEMEN AAN ELKE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT ELKE MASTERCARDSITE. DE TOEPASSELIJKE WET STAAT MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

omhoog

Uitsluiting Gebruiksvoorwaarden op alle overeenkomsten van kaarthouders betreffende Mastercardbetalingen

Mastercard is een marktleider voor betalingsdiensten. Mastercard is echter geen financiële instelling en geeft geen krediet-, debet-, controle- of betaalkaarten van welke aard ook uit. De relatie van de betaalkaart van het merk Mastercard is met een uitgevende bank of financiële instellingen en niet direct met Mastercard. Alle vragen of problemen met betrekking tot uw betaalkaart van het merk Mastercard of uw kaarthouderrekening moeten worden gericht aan de bank of de financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven en niet aan Mastercard. Hoewel Mastercard een relatie heeft met uw uitgevende bank of financiële instelling, heeft die relatie geen betrekking op individuele kaarthouders of betaalkaartrekeningen.

omhoog

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend geïnterpreteerd en uitgevoerd worden naar Belgisch recht, zonder dat dit invloed heeft op de principes van conflicterende wetgeving. U gaat ermee akkoord dat elke wettelijke actie of actie volgens aanvullende rechtsbeginselen direct of indirect voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Mastercard-Site, onder de uitsluitende jurisdictie van de Rechtbanken van Brussel vallen. U stemt ermee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke rechtspraak van dergelijke rechtbanken voor het doel van elke actie met betrekking tot de Mastercard-Site, uw toegang tot of gebruik ervan, of deze Gebruiksvoorwaarden, en voor extraterritoriale betekening. Inhoud en software van de Mastercard-Site kan onderhevig zijn aan Europese of Amerikaanse rechtsbevoegdheid inzake export en de rechtsbevoegdheid inzake import van andere landen. Waar het gaat over uw gebruik van de Mastercard-Site, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten voor de controle van export, herexport en import en regelgevingen van alle toepasselijke rechtsgebieden. Het is verboden, direct of indirect, inhoud of software van deze Mastercard-Site te gebruiken, distribueren, overdragen of verzenden, hetzij via een direct product of van dergelijke materialen of producten, of andere technische informatie waarin inhoud of software van deze Mastercard-Site werd geïntegreerd, behalve mits naleving van alle toepasselijke export- en importwetten en regelgevingen van alle relevante rechtsgebieden. Deze Gebruiksvoorwaarden worden kunnen niet door u worden overgedragen. Mastercard kan zijn rechten en verplichtingen, uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, op elk ogenblik overdragen. Als een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou worden bevonden, zal dat gedeelte worden beschouwd als splitsbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en zal de geldigheid en oplegbaarheid van eventuele resterende bepalingen niet beïnvloed worden. Behalve zoals hierin voorzien, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot hun onderwerp. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door of toegevoegd aan specifieke juridische kennisgevingen of bepalingen op specifieke pagina's, toepassingen, hulpmiddelen of andere materialen die mogelijk toegankelijk zijn binnen deze Mastercard-Site. Het verzuim van Mastercard om uitvoering van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van dergelijke bepalingen of van zijn recht om dergelijke bepalingen uit te voeren. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle verwante documenten kunnen worden geaccepteerd in elektronische vorm (bijv. via een elektronisch of ander middel voor het aantonen van de instemming) en uw acceptatie zal worden beschouwd als bindend tussen u en Mastercard. U gaat hierbij akkoord, zonder beperking, dat u de geldigheid of oplegbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden en alle verwante documenten niet zult betwisten.

omhoog

Klantendienst en contactgegevens

Mastercard Europe
198A, Chaussée de Tervuren
1410 Waterloo
België

omhoog