ALGEMENE VOORWAARDEN
MASTERCARD - DE LIJN

1. DOEL

De “Free Fare Days Kusttram” Actie is georganiseerd door Mastercard Europe NV (hierna «Mastercard»), ingeschreven bij de ECB onder n° 0448.038.446 met hoofdzetel gevestigd te 1410 Waterloo, Chaussée de la Tervuren 198A.

In het kader van de lancering van contactless betalingen op De Lijn transporten organiseert Mastercard een Actie die het recht geeft op terugbetalingen van een of meerdere De Lijn tram kaart(en) voor de kusttramlijn 0 (Belgische kust) van De Panne naar Knokke (hierna: «Actie»)

Elke deelname aan de Actie impliceert het volledig aanvaarden van de volledige hier vermeldde Algemene Voorwaarden (hierna «AV»).

De AV zijn gedurende de hele Actie beschikbaar op:

Voor alle vragen met betrekking tot de Actie of de AV kan de deelnemer contact opnemen met Mastercard via e-mail op: jonathan.romain@mastercard.com

Mastercard behoudt het recht de AV te wijzigen en de Actie op elk moment stop te zetten.

2. DUUR VAN DE ACTIE

De Actie loopt periodisch, elke zaterdag van de maand augustus - namelijk zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 2020 komende – van 00u00 tot 23u59 (hierna «Duur») zolang de voorraad strekt (zie artikel ‘4. Condities van de Actie’).

3. CONDITIES VOOR DE DEELNEMERS

De Actie is beschikbaar voor elke fysieke persoon:

  - Meerderjarig of minderjarig mits toestemming van een ouder of voogd; en

  - Houder van een Mastercard contactless of Maestro contactless kaart of een toestel dat gelinkt is aan een Mastercard of Maestro kaart.

(hierna: «Deelnemer»)

4. CONDITIES VOOR DE ACTIE

De Actie is enkel geldig voor tickets die beantwoorden aan volgende voorwaarden:

  - Moet een «enkele reis» ticket zijn die contactloos gekocht werd op kusttram lijn 0 op een zaterdag gedurende de maand augustus 2020;

  - Moet deel uitmaken van de 32.000 eerste tickets, verkocht op de kusttram, van elke zaterdag van de maand augustus, betaald met een contactloos betaalmiddel;

  - Moet gekocht zijn geweest met een van de volgende betaalmiddelen: een Mastercard contactless of Maestro contactless kaart of een NFC-klaar toestel gelinkt aan een Maestro of Mastercard kaart.

(hierna: «Ticket(s)»)

Binnenin de hierboven gedefinieerde bepalingen kan een Deelnemer meermaals deelnemen aan de Actie.

5. VERLOOP ACTIE

Om deel te nemen aan de Actie koopt de Deelnemer een of meerdere ticket(s) contactloos – op tramlijn 0 – voor de tramlijn die te route tussen De Panne en Knokke in beiden richtingen volgt bediend door De Lijnvoor de Duur van de Actie.

De Deelnemer betaalt de aankoopprijs van de Ticket(s). De deelnemer wordt vervolgens automatisch terugbetaald op de Maestro contactless of Mastercard contactless bankkaart die gebruikt werd bij betaling van de ticket(s), dit binnen 40 dagen na de aankoopdatum van de Ticket(s).

6. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Mastercard beperkt zich exclusief tot eventuele rechtstreekse schade en kan in geen geval worden aangesproken in geval van onrechtstreekse schade zoals winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens of om het even welke andere vorm van indirecte schade.

Er kan geen beroep gedaan worden op de aansprakelijkheid van Mastercard in geval van:

  - onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht;

  - onbeschikbaarheid, slechte werking, onderbreking, terminal of contactless applicatie panne of om het even welk ander probleem met betrekking tot communicatiekanalen, servers en/of internet toegang verleners;

  - schade inherent aan het gebruik van de contactless applicatie of de terminal voorzien voor het bestellen van Ticket(s);

  - Vertraging en/of annulering van een De Lijn tram traject;

  - De onmogelijkheid voor de Lijn om bestelde Ticket(s) te leveren, voor om het even welke reden;

  - Schade en mogelijke kosten, van om het even welke aard, die het gevolg zijn van een directe of indirecte deelname aan de Actie.

Elk gebruik van de Ticket(s) die niet conform is aan het gebruik waartoe zijn bestemd zijn valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Deelnemer, met uitsluiting van Mastercard.

Mastercard behoudt het recht, als de omstandigheden het vereisen, de Actie in te korten, te verlengen op te schorten of te annuleren, zonder dat er hierdoor beroep kan gedaan worden op hun aansprakelijkheid en zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op een vergoeding van om het even welke aard.

7. PERSOONSGEGEVENS

Mastercard verwerkt persoonsgegevens voor de “Free Fare Days Kusttram” actie voor De Lijn. Gelieve de privacygegevens van De Lijn te raadplegen voor informatie over hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor deze actie.

8. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSES

Dat Mastercard zich op een bepaald moment niet zou beroepen op een van de bepalingen van de AV, kan op geen enkele wijze betekenen dat het zijn rechten krachtens dit AV niet meer op een later ogenblik zal uitoefenen.

De ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt nooit de hele Algemene Voorwaarden ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Mastercard verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke hetzelfde doel nastreeft.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationale privaatrecht.

In geval van een geschil, zijn enkel de Franstalige hoven van Brussel bevoegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationale privaatrecht.