Mastercard - Algemene privacyverklaring

Ingangsdatum: 17 februari 2017

Mastercard International Incorporated en gelieerde maatschappijen (samen 'Mastercard') respecteren uw privacy. Deze algemene privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, met wie we ze delen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kan opnemen om meer te weten te komen over onze privacypraktijken.

Entiteiten van Mastercard die verantwoordelijk zijn voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze algemene privacyverklaring zijn beschreven, staan vermeld in het onderdeel 'Hoe neemt u contact met ons op' van dit document.

Onze privacypraktijken kunnen variëren in de verschillende landen waar wij actief zijn om de lokale gewoonten en juridische vereisten te weerspiegelen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

Mastercard kan informatie over u verkrijgen uit verschillende bronnen.

Als verwerker van betalingstransacties en aanbieder van gerelateerde diensten, beschikken we over een beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie over u van financiële instellingen, webshops en andere entiteiten die bij uw financiële transacties betrokken zijn.

Zo ontvangen we het kaartrekeningnummer, de naam en de locatie van de webshop, de datum en het totaalbedrag van de transactie. Het is belangrijk om te weten dat we de naam van de kaarthouder of andere contactinformatie niet nodig hebben om betalingstransacties te verwerken.

We kunnen ook informatie over u krijgen via bedrijven die producten of diensten van Mastercard gebruiken of faciliteren en via publiek toegankelijke informatiesystemen.

Daarnaast kunt u ons ook op verschillende manieren rechtstreeks informatie verschaffen, zoals: (i) op onze websites, (ii) als reactie op marketingcommunicatie of andere communicatie, (iii) via sociale media, (iv) door u in te schrijven voor een product of dienst van Mastercard, (v) door deelname aan een aanbieding, programma of promotie of (vi) in verband met een bestaande of mogelijke zakelijke relatie of werknemersrelatie met ons. U kunt er ook voor kiezen om derden toe te staan informatie die zij over u verzameld hebben aan ons door te geven.

De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verkrijgen of u kunt verschaffen zijn onder andere:

 • Contactinformatie (zoals naam, adres of e-mailadres en telefoonnummer)
 • Zakelijke contactinformatie (zoals functie, afdeling en naam van de organisatie)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Informatie over uw betaalrekening
 • Contactinformatie voor vrienden of andere mensen van wie u wilt dat we contact met ze opnemen
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto's, artikels en reacties)
 • Inhoud die u beschikbaar stelt via accounts op sociale media of lidmaatschappen bij derden
 • Unieke identificatie mobiel toestel
 • Geolocatiegegevens
 • Andere informatie (zoals winkelgedrag en -voorkeuren, taalvoorkeur, leeftijd, geboortedatum, geslacht en gezinsstatus)

Wij, onze dienstverleners en onze partners verzamelen automatisch bepaalde informatie, zoals cookies en webbakens, wanneer u reageert op onze advertenties of mobiele applicaties of wanneer u een bezoek brengt aan onze websites, pagina's of andere digitale middelen. De informatie die we zo verzamelen kan onder andere bestaan uit: IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijslinks en informatie over uitgevoerde acties of interactie met onze digitale middelen. Een 'cookie' is een tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt geplaatst. Een 'webbaken', ook bekend als een internettag, pixeltag of doorzichtige GIF, wordt gebruikt om informatie naar een webserver terug te sturen.

We kunnen op onze websites en mobiele apps gebruikmaken van webanalysediensten van derden, zoals die van Adobe Omniture. De analyseleveranciers die deze diensten verlenen, maken gebruik van technologieën zoals cookies en webbakens om te analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Wij, onze dienstverleners en onze partners kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op onze websites en apps om inhoud en advertenties op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen. De voor deze doeleinden verzamelde informatie kan details bevatten over zaken als de specifieke pagina's of advertenties die u op onze websites bekijkt en acties die u op onze websites en apps uitvoert. Raadpleeg het onderdeel 'Uw rechten en keuzes' van deze algemene privacyverklaring voor meer informatie over de mogelijkheid om, op om het even welk moment, het gebruik van uw surfgedrag voor online gedragsgerichte reclame te annuleren of te beperken.

Hoe wij de verzamelde persoonlijke informatie gebruiken

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij over u verkrijgen gebruiken om:

 • uw betalingstransacties (inclusief machtiging, goedkeuring, terugboekingen en andere gerelateerde geschillenbeslechting) te verwerken
 • fraude, ongeoorloofde transacties, vorderingen en andere verplichtingen te voorkomen en ertegen te beschermen, plus beheer van blootstelling aan risico's en franchisekwaliteit met betrekking tot de integriteit en beveiliging van ons betalingsnetwerk
 • accounts die u bij ons kunt hebben aan te maken en te beheren en op uw vragen te reageren
 • producten, diensten, aanbiedingen, programma's en promoties van Mastercard, diens uitgevende instanties, betalingsverwerkers, webshops en partners (inclusief wedstrijden, loterijen en andere marketingactiviteiten) aan te bieden, uit te voeren en er met u over te communiceren
 • zakelijke adreslijsten te publiceren (deze kunnen ook zakelijke contactinformatie bevatten)
 • onze zakelijke activiteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; beheer van onze communicatie; bepalen van de doeltreffendheid van onze reclame en optimalisatie ervan; analyse van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en andere digitale middelen; faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale middelen; en uitvoering van boekhouding, audits, facturatie, reconciliatie en inning)
 • persoonlijke informatie anoniem te maken en verzamelde gegevensrapporten met anonieme informatie voor te bereiden en te organiseren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende: compilaties, analyses, analytische en voorspellende modellen en regels en andere samengestelde rapporten) om onze uitgevende instellingen, betalingsverwerkers, webshops en andere klanten en partners op de hoogte te stellen over vroegere en potentiële toekomstige uitgavepatronen, fraude en andere inzichten die uit deze gegevens kunnen worden afgeleid;
 • uw interesses als potentiële werknemer te evalueren en contact met u op te nemen over mogelijke tewerkstelling bij Mastercard
 • onze gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke rechten te doen naleven
 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving en verzoeken van een rechtsproces of overheidsinstelling die jurisdictie heeft of claimt over Mastercard of een aan Mastercard gelieerde maatschappij
 • te voldoen aan de normen in de sector en onze beleidsbepalingen.

Daarnaast kunnen we de informatie op andere manieren gebruiken waarvan we u specifiek op de hoogte zullen stellen op het moment dat die informatie verzameld wordt.

Persoonlijke informatie die we delen

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, wordt niet door ons verkocht of op een andere manier bekendgemaakt, behalve op de manieren beschreven in deze algemene privacyverklaring of waarover we u inlichten op het moment waarop we de informatie verzamelen.

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen delen met aan ons gelieerde maatschappijen, financiële instellingen en andere entiteiten die betaalkaarten uitgeven of betalingstransacties verwerken en webshops. We delen persoonlijke informatie om betalingstransacties te verwerken en om andere activiteiten uit te voeren waar u om vraagt. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met entiteiten die helpen bij de fraudepreventie van betaalkaarten, om betalingstransacties te beschermen tegen fraude en om de beveiliging van de transactie en ons betaalverwerkingssysteem te verzekeren. Zo geven we aan instanties die kaarten uitgeven bijvoorbeeld informatie over de transacties van hun kaarthouders die door Mastercard verwerkt worden.

Daarnaast kunnen we met uw toestemming persoonlijke informatie delen met andere derden. Wanneer Mastercard als dienstverlener voor derden optreedt, kunnen we persoonlijke informatie die we namens hen verzameld hebben met hen delen.

We kunnen de informatie ook delen met onze dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren. We geven deze dienstverleners alleen de toestemming om de informatie te gebruiken zoals vereist is om de diensten namens ons uit te voeren of om aan wettelijke vereisten te voldoen. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de privacy en beveiliging van de persoonlijke informatie die ze namens ons verwerken te bewaken.

Mastercard geeft binnen de Mastercard-groep of gelieerde maatschappijen persoonlijke informatie door overeenkomstig de voorwaarden van deze algemene privacyverklaring of waarover wij u inlichten op het moment dat de gegevens verzameld worden (bv. via de privacyverklaring van een specifiek programma).

Op onze websites kunt u bepaalde functies gebruiken die toegankelijk zijn via, of waarvoor we een partnerschap aangaan met andere entiteiten die anders niet met Mastercard verbonden zijn. Deze functies, zoals tools voor sociale netwerken en geolocatie, worden beheerd door derden, inclusief sociale netwerken, en worden ook duidelijk op die manier geïdentificeerd. Deze derden kunnen persoonlijke informatie delen overeenkomstig hun eigen privacybeleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze derden te lezen als u deze functies gebruikt.

We kunnen informatie over u bekendmaken (i) als dat verplicht is bij wet of in het kader van een juridisch proces, (ii) wanneer we van oordeel zijn dat bekendmaking vereist is om schade of financieel verlies te voorkomen, of (iii) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteit.

We behouden ons het recht voor om de persoonlijke informatie die we over u hebben door te geven als we ons bedrijf of onze activa volledig of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Als een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de overnemende entiteit uw persoonlijke informatie gebruikt op een manier die met onze algemene privacyverklaring overeenstemt. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de entiteit aan wie we uw persoonlijke informatie hebben overgedragen met vragen over de verwerking van die informatie.

Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.  We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie we over u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we met u communiceren.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke informatie aan Mastercard te geven door geen betalingstransacties uit te voeren. U kunt er ook voor kiezen om ons niet rechtstreeks informatie te verschaffen. Echter, als u de gevraagde persoonlijke informatie niet verschaft, dan is het mogelijk dat u niet ten volle gebruik kunt maken van de producten en diensten van Mastercard en kunnen we u misschien geen informatie bieden over producten, diensten en promoties.

U kunt zich afmelden voor de verzameling en het gebruik van bepaalde informatie die we bij een bezoek aan onze websites automatisch over u verzamelen. In bepaalde rechtsgebieden kunt u uw keuze maken met behulp van de toestemmingstool voor cookies die onderaan rechts op de websites van Mastercard te zien is. Uw browser kan u vragen hoe u op de hoogte gehouden wenst te worden en hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde soorten cookies. Bovendien kunnen we u op bepaalde websites van Mastercard andere keuzemogelijkheden geven met betrekking tot het gebruik van cookies. Houd er echter rekening  mee dat u zonder cookies misschien niet van alle functies van onze websites of online diensten gebruik kunt maken.

U kunt zich afmelden van bepaalde gebruikstoepassingen van informatie over u die we automatisch verzamelen wanneer u websites van derden bezoekt en op onze advertenties reageert. We kunnen gebruikmaken van dienstverleners om advertenties op dergelijke websites van derden weer te geven. Dergelijke advertenties kunnen op maat gemaakt zijn en weergegeven worden op basis van de gegevens die wij (en onze partners) op onze websites en apps verzameld hebben. Daarnaast kunnen sommige van onze dienstverleners en partners informatie over uw online activiteiten verzamelen via websites van derden om dergelijke advertenties op maat te maken en weer te geven. Advertenties van Mastercard bevatten soms icoontjes die consumenten helpen om (i) meer informatie te krijgen over hoe hun gegevens worden gebruikt en (ii) keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van hun gegevens. Klik hier of, waar dat van toepassing is, op het icoontje in onze gerichte advertentie voor meer informatie over de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw surfgedrag in functie van online gedragsgerichte reclame, of om dat gebruik te beperken.

U kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen marketingberichten via e-mail wilt ontvangen door op de afmeldlink in onze marketingmails te klikken of door contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven wijze.  U kunt zich ook afmelden voor marketingmails van Mastercard door hier te klikken.

Zoals hierboven aangegeven, kunnen we persoonlijke informatie anoniem maken om er gegevensanalyses mee uit te voeren.  Klik hier om u af te melden van dergelijke anonimisering.

Als uw werkgever uw persoonlijke informatie doorgeeft aan Mastercard, dan kunt u bepaalde keuzes hebben met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van de informatie door Mastercard. Neem contact op met uw werkgever voor meer informatie en om uw keuzes te maken.

In de mate die door de van toepassing zijnde wetgeving wordt bepaald, kunt u uw eerder gegeven toestemming intrekken of te allen tijde op legitieme gronden bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Uw voorkeuren worden vanaf dat moment van toepassing. In bepaalde gevallen kan het intrekken van uw toestemming voor het gebruik of de bekendmaking van uw persoonlijke informatie door Mastercard betekenen dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde producten of diensten van Mastercard.

Afhankelijk van de van toepassing zijnde wet kunt u het recht hebben om: bevestiging te krijgen dat we persoonlijke informatie over u bewaren, een verzoek in te dienen voor toegang tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en er informatie over te ontvangen, kopieën te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren, onnauwkeurigheden in uw persoonlijke informatie bij te werken en te corrigeren, bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de informatie waar nodig te laten blokkeren, verwijderen of anoniem te laten maken. Het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie kan in bepaalde omstandigheden beperkt worden door plaatselijke wettelijke vereisten. Neem contact met ons op volgens de hieronder beschreven manieren om deze rechten uit te oefenen.

Als u uw voorkeuren wilt bijwerken, u ons wilt vragen om uw informatie uit onze mailinglijsten te verwijderen of als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of om deze bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Als we niet aan uw verwachtingen voldoen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie of als u een klacht wil indienen over onze privacypraktijken, laat het ons dan weten zodat we de kans krijgen om het probleem te verhelpen. U kunt contact met ons opnemen met de gegevens in het onderdeel 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder. Help ons om te reageren op uw verzoek en geef ons alle details van het probleem. We proberen alle klachten binnen een redelijke termijn te bekijken en te beantwoorden.

Als u ons informatie of materiaal over iemand anders bezorgt, dan moet u nagaan of het delen en ons verdere gebruik ervan zoals we u beschreven hebben, overeenkomt met de van toepassing zijnde wetgeving. Zo moet u bijvoorbeeld die andere persoon goed informeren over de verwerking van haar/zijn persoonlijke gegevens en haar/zijn toestemming vragen, zoals vereist kan zijn volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

Internationale gegevensoverdrachten

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen doorsturen naar ontvangers in andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk verzameld werd, inclusief de Verenigde Staten van Amerika. Deze landen kunnen andere wetten hebben inzake de gegevensbescherming dan het land waar u in eerste instantie deze informatie verstrekte. Wanneer we uw informatie naar andere landen sturen, dan beschermen we die informatie overeenkomstig deze algemene privacyverklaring of waarover we u anders inlichten op het moment dat de gegevens verzameld worden (bv. via de privacyverklaring van een specifiek programma).

Mastercard is een bedrijf dat wereldwijd actief is. Om onze diensten te kunnen verlenen is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie naar verschillende landen moeten sturen, inclusief naar de Verenigde Staten, waar ons hoofdkantoor gevestigd is. We voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten om de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland te beveiligen. 

We hebben met name bindende ondernemingsregels opgesteld en geïmplementeerd. Gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER hebben vastgesteld dat onze bindende ondernemingsregels een passend beschermingsniveau bieden voor de persoonsgegevens die we wereldwijd verwerken. Een kopie van onze bindende ondernemingsregels is hier beschikbaar.

Hoe we persoonlijke informatie bewaren en beschermen

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor Mastercard. Wij doen er alles aan om de informatie die we verzamelen te beschermen. We hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingen om de door u verstrekte of de door ons verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen accidentele, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. We maken gebruik van SSL-encryptie op verschillende van onze websites waar we bepaalde persoonlijke informatie van versturen.

Mastercard slaat persoonlijke informatie maar zo lang op als nodig is om aan de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie verzameld werd te voldoen, tenzij anders vereist of toegestaan is door de van toepassing zijnde wetgeving. We nemen maatregelen om persoonlijke informatie te vernietigen of permanent te anonimiseren als dat bij wet vereist is of als de persoonlijke informatie niet langer nodig is om de doeleinden waarvoor we die verzamelen te verwezenlijken.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen onafhankelijk van Mastercard werken. Gelinkte websites kunnen een eigen privacyverklaring of privacybeleid hebben. We raden ten zeerste aan om deze te lezen als u naar gelinkte websites surft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, het gebruik van websites of de privacypraktijken van websites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Mastercard.

Updates van onze algemene privacyverklaring

Deze algemene privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bijgewerkt worden om wijzigingen in onze praktijken voor de verwerking van persoonlijke informatie aan te geven. We plaatsen een duidelijke melding op de relevante websites om u op de hoogte te stellen over belangrijke wijzigingen in onze algemene privacyverklaring en plaatsen de datum van de recentste update bovenaan in de verklaring. Als we onze algemene privacyverklaring bijwerken, kunnen we u in bepaalde omstandigheden om uw toestemming vragen.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze algemene privacyverklaring, de privacypraktijken van Mastercard of als u wilt dat we de door u verstrekte informatie of voorkeuren bijwerken, kan u ons een e-mail sturen via:  privacyanddatausage@Mastercard.com of een brief schrijven aan:

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, dan is het mogelijk dat Mastercard Europe nv verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via: privacyanddatausage@Mastercard.com of een brief schrijven aan:

Global Privacy Officer
Mastercard Europe nv
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België