Skip to Content

Mastercard ATM Zoekservice per sms

"De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Mastercard Short Message Service (sms) Locator-dienst ('de Dienst'). De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst, wordt hierna ""de Gebruiker"" of ""u"" genoemd. De dienstverlener Mastercard International Incorporated wordt hierna aangeduid als ""Mastercard"", ""wij"" of ""ons"".

DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST EN DOOR VAN DE DIENST GEBRUIK TE MAKEN EN OP ""IK HEB DE VOORWAARDEN GELEZEN EN AANVAARD"" TE KLIKKEN, GEEFT U TE KENNEN DAT U AANVAARDT EN ERKENT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN."

Beschrijving van de Dienst

De Dienst laat de Gebruiker toe om Mastercard te verzoeken om adreslocatiegegevens per sms te versturen naar de mobiele telefoon van de Gebruiker, zoals meer in detail beschreven staat in de Dienstomschrijvingen die Mastercard van tijd tot tijd verstrekt. De door Mastercard verleende Dienst loopt ten einde zodra de sms door de transmissiebron is verzonden, en Mastercard is na een dergelijke transmissie niet verantwoordelijk voor de Dienst.

Gebruik van de Dienst

"De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van het correcte mobiele-telefoonnummer voor een actief telefonieabonnement bij een deelnemende provider. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vervullen van de financiële verplichtingen van het telefonieabonnement waarmee van de Diensten gebruik wordt gemaakt naargelang van de overeenkomst die de Gebruiker met de provider heeft afgesloten. De Gebruiker erkent dat het standaardtarief voor sms en andere kosten de Gebruiker in rekening kunnen worden gebracht voor het gebruik van de Dienst. Mastercard is niet aansprakelijk indien de Gebruiker beweert dat hij/zij geen toestemming gaf voor het gebruik van zijn/haar mobiele telefoon voor die Diensten. De Gebruiker is alleen en ten volle verantwoordelijk voor alle vorderingen die voortvloeien uit zijn/haar gebruik van de Dienst, ingesteld door natuurlijke personen of rechtspersonen die beweren dat zij geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun telefonieabonnement om sms'en te ontvangen, of voor het gebruik van hun telefonieabonnement dat in rekening wordt gebracht.

Indien de Gebruiker niet de eigenaar van de mobiele telefoon is die hij/zij voor de Dienst wenst te gebruiken, verklaart u dat u de toestemming van de eigenaar hebt verkregen alvorens van de Dienst gebruik te maken. Indien u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u de ouderlijke toestemming hebt verkregen alvorens van de Dienst gebruik te maken. De Dienst is bestemd voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. De Gebruiker mag geen enkel onderdeel van de Dienst verzenden, versturen, doorsturen, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden."

Problemen en hulp

Neem onmiddellijk contact met ons op indien u een bestelde Dienst niet hebt ontvangen of indien u vragen of opmerkingen hebt, door op de "FAQ/Contact Us"-link op de website Mastercard.com te klikken en de instructies te volgen.

Gebruikersinformatie

De enige informatie die de Gebruiker in verband met de Dienst verstrekt, is het mobiele-telefoonnummer waarnaar de gespecificeerde adreslocatiegegevens dienen te worden verstuurd. Wij zullen dat nummer enkel gebruiken om de Dienst te verlenen en zullen het nummer niet bewaren nadat de Dienst is verleend. U geeft ons toestemming om het nummer voor dat doel te gebruiken.

Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

"Wij kunnen geen continue of beveiligde toegang tot onze Diensten garanderen, en talrijke factoren die buiten onze controle vallen, kunnen de werking van de Dienst en de website verstoren. Bijgevolg wijzen wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle expliciete en impliciete garanties en voorwaarden af. Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welk financieel verlies of verlies van goodwill of eender welke reputatieschade of rechtstreekse, bijzondere, onrechtstreekse of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van onze Dienst of website. In bepaalde rechtsgebieden is de afwijzing van garanties of de uitsluiting van schade niet toegestaan, zodat dergelijke afwijzingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Ongeacht de voorgaande paragraaf is onze aansprakelijkheid tegenover u of enige derde, indien wij aansprakelijk worden geacht, beperkt tot het grootste van de volgende bedragen: (a) het totale bedrag dat u aan ons voor de Dienst hebt betaald tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de actie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, en (b) $100."

"Schadeloosstelling"

U dient ons schadeloos te stellen en ons (alsook onze verantwoordelijken, bestuurders, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) te vrijwaren tegen mogelijke vorderingen of eisen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, ingesteld door derden wegens of ten gevolge van uw schending van deze Overeenkomst, overtreding van de wet of schending van de rechten van derden, of uw gebruik van de Dienst voor zover dat niet het gevolg is van onze schending van deze Overeenkomst.

Varia

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een rechterlijke of arbitrale uitspraak of beslissing van een bevoegde rechtsmacht, zal de rest van deze Overeenkomst geldig en uitvoerbaar blijven overeenkomstig de bepaling ervan. Wij kunnen op eender welk ogenblik naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan deze Voorwaarden doorvoeren, en die wijzigingen of aanpassingen zullen op de datum van publicatie van kracht worden. Gelieve geregeld na te gaan of wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden en de privacyverklaring in verband met het gebruik van de Mastercard-website, en samen daarmee vormen ze de gehele, volledige en definitieve overeenkomst met betrekking tot het voorwerp daarvan. Alle geschillen zijn onderworpen aan de wetten van de staat New York.